Hämeenlinna on huomenna vihreä ja tässä kuntavaaliohjelmamme 2021-2025: 

Ilmastonmuutosta torjutaan kunnissa

 
Ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ympäristön tilan parantamiseen ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Reilu muutos edellyttää alueellisten erojen tunnistamista ja niiden huomioimista ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa.
 
Vihreä kunta suojelee luontoa ja on mukana pysäyttämässä luontokatoa ja käynnissä olevaa sukupuuttoaaltoa. Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli luonnonsuojelussa, sillä usein ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat paikallisia.
 
Kaupunkien lähimetsät, puistot ja virkistysalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta niillä on myös suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Monimuotoinen luonto, vapaasti virtaavat puhtaat vedet ja vehreät asuinalueet ovat kuntien vetovoimatekijöitä.
 
Kaupungit ja kunnat omistavat merkittävät määrät metsää ja muita luontoalueita. Vihreässä kunnassa metsänhoito nojaa jatkuvaan kasvatukseen, hiilinielujen ja hiilivarastojen turvaamiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsien virkistyskäyttöön.
 
 

Jokainen Hämeenlinnassa asuva lapsi ja nuori on arvokas

 
Vihreässä sivistyskunnassa jokaiselle taataan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeimpaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen asti. Vihreässä kunnassa koulutus on kunnan ydintehtävä, se on kestävä investointi tulevaisuuteen.
 
Kasvatetaan kouluissa lapsia ja nuoria toimimaan moniarvoisessa maailmassa. Vihreässä kunnassa rakennetaan vahvaa demokratiaa korostamalla vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja toistemme ymmärtämistä. Lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevissa päätöksissä.
 
 

Jokaisella on oikeus saada apua ja tukea matalalla kynnyksellä

 
Kunnilla on suuri vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä, sillä kotikunta vastaa sote-uudistuksen jälkeenkin monista palveluista, joilla edistetään asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
 
Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Vihreä kunta panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto. Vihreä kunta turvaa perus- ja ihmisoikeudet kaikille ihmisille. Laadukas nuorisotyö on osa Vihreän kunnan perustoimintaa, jolla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten ongelmia.
 
Sote-uudistus on tällä hetkellä vielä kesken. Vihreiden kanta on kuitenkin selvä: tarvitsemme terveydenhuollon kokonaisuuden, joka nojaa lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Pitkällä aikavälillä tämä on myös taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, kun ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon.
 
 

Asukkaat tekevät Hämeenlinnan

 
Vapaa-aika on tärkeä osa jokaisen hyvinvointia ja siksi pitää olla tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Mielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustan hyvinvoinnille.
 
Asukasraadeilla ja osallistuvalla budjetoinnilla lisätään asukkaiden äänen kuulumista. Ihmisten monipaikkaisuus lisääntyy ja siksi on tärkeää kuulla myös osa-aikaisten tai vapaa-ajan asukkaiden ääntä. Kuntien kestävään kehittämiseen tarvitsemme kaikki toimijat mukaan – parhaat ideat voivat tulla oppilaitoksista, yrityksistä, yhdistyksistä tai vaikkapa pienten koululaisten suusta.
 
Vihreä kunta varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen myös taloudellisesti vaikeina aikoina.
 
Kuntatalous on yhteisistä tarpeista ja resursseista huolehtimista paikallisella tasolla. Loppujen lopuksi kyse on siitä, minkälaiset elämän puitteet kunnalla on tarjota asukkailleen. Paras tulos ei aina löydy kunnantalon kokoushuoneesta, vaan yhteistyössä asukkaiden kanssa.