Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.9. käsiteltiin loppuun 13.12.2021 jätetty Vihreä valtuustoaloite yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden edistämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti vastauksena valtuustoaloitteeseen (aloitteen teksti sivulla alempana), että

  1. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa laaditaan kirjallinen ohjeistus, jolla varmistetaan, että uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan ja ne järjestetään Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti päätöksen perusteluissa mainitut asiat huomioon ottaen. Uskonnollisia tilaisuuksia koskeva ohjeistus käsitellään vuosittain rehtoreiden, päiväkodin johtajien ja henkilöstön kanssa.
  2. yhdenvertaisuudesta ja muista perusoikeuksista järjestetään koulutus Johtamisakatemiassa kaupungin kaikille lähijohtajille
 
Kaupunginvaltuutetut Veera Jussila ja Päivi Sieppi olivat alun perin jättäneet valtuustolle seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen:
 
”Jokainen asukas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.
 
Perustuslain mukaan Suomessa vallitsee uskonnonvapaus. Uskonnonvapaus takaa kaikille oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, mutta myös oikeuden olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen. Vuonna 2020 koko kaupungin asukkaista noin 26 % ei kuulunut mihinkään uskontokuntaan, kun luku vuonna 2011 oli vielä 16,6 %.
 
Elämänkatsomustietoa opiskelee nyt syksyllä 2021 noin 9,4 % Hämeenlinnan peruskoululaisista, sekä muita kuin evankelisluterilaista uskontoa noin 4,3 %.
 
Opetushallitus on antanut ohjeen uskonnonvapautta koskevien säännösten huomioimisesta varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Opetus tai varhaiskasvatus ei saa olla uskonnollisesti sitouttavaa. Kaikkia katsomuksia on tarkasteltava tasaveroisesti arvottamatta niitä. Opetus ei saa myöskään sisältää uskonnon harjoittamista.
 
Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset, kuten jumalanpalvelukset, uskonnolliset päivänavaukset, ruokarukoukset tai vastaavat, ovat uskonnon harjoittamista, ja ne on järjestettävä erillään muusta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen toiminnasta. Niihin osallistumisen on oltava vapaaehtoista kaikille oppilaille, myös uskontokuntiin kuuluville. Uskonnollisten tilaisuuksien rinnalla on järjestettävä mielekästä, vaihtoehtoista toimintaa. Uskonnollisista tilaisuuksista ja niiden vaihtoehdoista on tiedotettava ajoissa ja tasapuolisesti kaikille oppilaille, jotta nuorilla ja huoltajilla on aito valinnanvapaus tilaisuuksien suhteen.
 
Lasten ja nuorten uskonnonvapauteen liittyvissä järjestelyissä on Hämeenlinnan kouluissa ja päiväkodeissa parantamisen varaa. Käytännöissä on kirjavuutta eri koulujen ja päiväkotien välillä. Tiedossa on, että useissa kouluissa uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehdoista ei tiedoteta ajoissa, kattavasti ja kaikille. Vaihtoehtoisia tilaisuuksia ei joko ole, ne ovat usein sisällöltään köykäisiä ja epämielekkäitä, tai niiden sisällöistä ei kerrota etukäteen oppilaille tai vanhemmille Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Lapsia on jopa jätetty yksin luokkaan uskonnollisen tilaisuuden ajaksi.
 
Lapsiystävällisessä kaupungissa koulujen ja päiväkotien toiminta tulisi olla yhdenvertaista, syrjimätöntä sekä noudattaa Opetushallituksen ohjeita, myös tässä asiassa. Asia tulee huomioida myös kaupungin työntekijöiden, sekä asukkaiden näkökulmasta kaikessa kaupungin toiminnassa.
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että
 
1. Hämeenlinnan koulut ja päiväkodit parantavat tiedotustaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisiksi uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehdoista, ja pitävät huolta siitä, että uskonnolliset tilaisuudet järjestetään erillään muusta toiminnasta. Vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin osallistuminen ei saa olla oppilasta leimaavaa tai syrjivää, vaan sen tulee olla Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti vastaavaa toimintaa. Esimerkiksi kirkkoretken vaihtoehtona tulisi olla retki, ja molemmista tulee tiedottaa samaan aikaan kaikille oppilaille ja vanhemmille. Myös uskontokuntaan kuuluva voi valita vaihtoehtoisen toiminnan.
 
2. Vaihtoehtoisen toiminnan järjestämiseen pyydetään avuksi esimerkiksi kirjastoa, museoita tai Arxia, jos vaihtoehtoisen toiminnan sisältöjen luomisessa on haasteita.
 
3. Asukkaiden yhdenvertainen kohtelu huomioidaan myös kaupungin työntekijöiden näkökulmasta. Jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus valita itselleen uskonnoton palvelu tai tilaisuus työtehtävästä riippumatta.
 
4. Asukkaiden yhdenvertaisuus huomioidaan kaupungin muissakin palveluissa ja esimerkiksi palvelutaloissa.”
 
Valtuustoaloitteen oli allekirjoittanut lisäksi valtuutetut Outi Bottas, Mirka Soinikoski, Aapo Reima, Anne Laatikainen, Juhani Lehto ja Tiera Laitinen.